Mahabhumi

7/12 Mutation Application Status
नोंद : फेरफार नोदी संबंधी हरकत घेणे बाबतचा अंतिम दिनांक फेरफार क्रमांक निहाय दाखविलेला आहे. सदर दिनांकापूर्वी फेरफार संबंधी हरकत (असल्यास) ती संबंधित गावाच्या तलाठी कार्यालयासच पोहोच करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही इतर वरीष्ठ महसूल कार्यालयास सदर तक्रार हरकतीच्या दिनांक पर्यंत पाठविल्यास तिचा विचार केला जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी.

Property Card Application Status


By Inward Number / अर्ज क्रमांक नुसार By Document Number / नोंदणी क्रमांक नुसार

मालमत्ता पत्रक फेरफार अर्ज सद्यस्थिती तपासणी

अर्ज आवक क्रमांक :

जिल्हा (District) :

नोंदणी कार्यालय (SRO Office) :

Document Number :

Enter Year :

Exit
Exit

PR Card Status :